lucrari cadastru Bacau

Portofoliu - Cadastru Bacau

  • Actualizare documentatie cadastrala suprafata in cota indiviza - suprafata proprietate exclusiva spatiu comercial, Calea Republicii, Bacau - SC Instcon SRL.
  • Ridicare topografica pentru retea canalizare, com. Beresti Bistrita - SC GRUP TERMLOC SA
  • Plan de situatie cotat si documentatie cadastrala sediu primarie comuna Beresti Bistrita, jud. Bacau.
  • Documentatie cadastrala - prima inscriere in cartea funciara imobile situate in U.A.T. Filipesti, judet Bacau.
  • Documentatie cadastrala - prima inscriere in cartea funciara imobile situate in U.A.T. Vultureni, judet Bacau.
  • Documentatie cadastrala - prima inscriere in cartea funciara imobile situate in U.A.T. Scorteni, judet Bacau.

Ing. Bogdan Ambăruș
Telefon: 0741 525 536
Fax: 0234 533 590
E-mail: cadastru.bacau@yahoo.com